Site logo

Aineisto sisältää kesällä 2017 valmistuneen Helsingin meluselvityksen tulokset.

Aineisto sisältää Tampereen kaupungin vuoden 2016 palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä kuntien kirjanpidossa tiliryhmiin Vuokrakulut ja Muut toimintakulut kuuluvat ostot. Lisäksi aineisto sisältää avustukset yhteisöille. Aineistossa on mukana kaikkien Tampereen kaupungin yksiköiden sekä liikelaitosten ostolaskutiedot.

Tiedot on poimittu kaupungin kirjanpitojärjestelmästä laskurivitasolla ja aineistoa on täydennetty yrityksen nimitiedolla, pääkirjatiliryhmällä, pääkirjatilin nimellä, toimittajan nimellä, Y-tunnuksella ja kumppaniyhtiön nimellä.

Aineisto ei sisällä kaupungin sisäisiä eriä eli esimerkiksi Sairaala- ja kuntoutuspalveluiden tuotantoalueen maksamia sisäisiä tilavuokria Tampereen Tilakeskus Liikelaitokselle.

Aineistoon on poimittu tiedot toimittajanumeroiden perusteella. Toimittajanumero sisältyy kirjanpidossa vain kirjauksiin, joissa vastapuolena on toimittaja. Jos esimerkiksi Konsernihallinto maksaa kaupungin kaikkia toimintayksiköitä koskevan vakuutusmaksun ja jakaa kulun kirjanpidossa toimintayksiköille, aineistossa näkyy vain Konsernihallinnon suorittama maksu.

Järjestelmäteknisistä syistä aineistosta puuttuvat materiaaliostot, jotka on ostettu suoraan varastoon. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Sairaala- ja kuntoutuspalveluiden varastoon ostamat ja edelleen sisäisesti myymät hoitotarvikkeet eivät näy aineistossa.

Julkaisu on toteutettu 6Aika -harmonisoidussa formaatissa. Julkaisutapaa kehitetään edelleen. Koneluettavuuden säilyttämiseksi aineistossa on formaatista johtuen tyhjä sarake kenttien osalta joita Tampereen kaupunki ei käytä tai jotka eivät ole järjestelmäteknisistä syistä saatavilla.

Aineisto sisältää seuraavat saraketiedot:

 • Kuntakoodi: Tampereen kuntakoodi: "837".
 • Kunnan nimi: "Tampere".
 • Ostajan Y-tunnus: Tampereen kaupungin y-tunnus: "0211675-2".
 • Tulosyksikön ID: Sisäisesti käytetty tulosyksikön tunniste.
 • Tulosyksikön nimi: Tulosyksikön tunnistetta vastaava selkokielinen nimi.
 • Osasto: Erillistä osasto erottelua ei käytetä Tampereen kaupungilla. Kenttä on osa 6Aika -määritelmää.
 • Kustannuspaikan ID: Kustannuspaikan kohdentava tunniste.
 • Kustannuspaikan nimi: Kustannuspaikan tunnistetta vastaava selkokielinen nimi.
 • Laskun päivämäärä: Laskun päivämäärä, ei saatavilla kaikille laskuille järjestelmäteknisistä syistä. Syynä esimerkiksi ostotilauksiin kohdistuvat laskut (5-alkuiset tositenumerot), joissa menokirjaus muodostuu tavaran vastaanotosta eikä laskulta.
 • Tositteen numero: Tositteen tunniste.
 • Ostotilausnumero: Ei saatavilla järjestelmäteknisistä syistä kaikille ostoille. Kenttä on osa 6Aika -määritelmää.
 • Sopimusnumero: Ei käytössä vastaavaa kenttä. Kenttä on osa 6Aika -määritelmää.
 • Kirjauspäivämäärä: Päivämäärä, jolle lasku kirjataan.
 • Laskun numero: Ei saatavilla. Kaikille laskuille ei ole järjestelmäteknisistä syistä erillistä numeroa olemassa. Laskutuksessa kenttää käytetään osittain myös viitetietona, jolloin osa laskuista voi sisältää kentässä henkilötietoja.
 • Tiliryhmän numero: Tiliryhmän numero on johdettu JHS 192 luokittelusta. Tiliryhmän numeroiden tavoitteena on luokitella kaupunkien käyttämät erilaiset tilinumerorakenteet yhteisiin luokkiin. Tilinumerotasolla on kaupunkikohtaisesti vaihtelevia käytäntöjä. Yleisesti ottaen tiliryhmän numerosta johdetaan varsinainen tilinumero eli ryhmä 4300 - 4499 sisältää esim. tilinumeroita väliltä 430000 - 449900.

 • Tampereen kaupunki ei käytä JHS:n tarkempaa tasoa ryhmässä "Palvelujen ostot (4300-4499)". Käytännössä siis alaryhmät "Asiakaspalveluiden ostot (4300-4339)" ja "Muiden palveluiden ostot (4340-4499)" puuttuvat ja käytetään JHS:n yläkategoriaa "Palveluiden ostot", jolla on laajempi tiliryhmäväli "4300-4499".

 • Toisena poikkeamana "Palveluiden ostot" -tiliryhmä sisältää JHS:stä poiketen 45-alkuisia tilinumeroita, jotka JHS luokittelussa kuuluvat osaksi "Aineet, tarvikkeet ja tavarat" -tiliryhmää. Tampereella "Aineet, tarvikkeet ja tavarat" -tiliryhmä muodostuu vain 46 -alkuisista tilinumeroista.

 • Aineistossa tiliryhmät ovat JHS-luokittelun mukaisia jolloin luokittelun kautta säilyy karkean tason vertailukelpoisuus. Konkreettisena esimerkkinä poikkeamasta tiliryhmään Palvelujen ostot 4300-4499 kuuluu tili 452000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut.

 • Tiliryhmän nimi: JHS192:sta johdettu selkokielinen nimi: "Palvelujen ostot", "Aineet, tarvikkeet ja tavarat", "Avustukset", "Vuokrakulut" tai "Muut toimintakulut".
 • Tilin numero: Varsinainen tilinumero, joka pääasiassa johdetaan tiliryhmän numerosta (kts. tiliryhmän kuvaus).
 • Tilin nimi: Tilinumeroa vastaava tilin selkokielinen nimi, joka ilmentaa tilin käyttötarkoitusta. Tilien käyttötarkoitukset on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa tililuettelo ja kirjausohjeessa
 • Toimittajan nimi: Yrityksen, yhdistyksen tai muuntyyppisen toimittajan nimi.
 • Toimittajan Y-tunnus: Toimittajan y-tunnus. Kaikkilla toimittajilla ei ole y-tunnusta (esim. yhdistykset).
 • Summa ALV0 euroina: Ostolaskun summa ilman arvonlisäveroa. Veloituslaskut näkyvät aineistossa positiivisina arvoina. Negatiiviset arvot kertovat, että kyseessä on hyvityslasku. Esimerkiksi Tampereen Tilakeskus on saanut 14.3.2016 Würth Oy:lta 47,12 euron hyvityksen vaatteiston ostosta (tositenumero 1600011290)
 • ALVin määrä euroina: ALV:n määrä ei ole saatavilla järjestelmäteknisistä syistä. Tiedot haetaan menotililtä tilinumeron perusteella ja menotilille kirjautuu vain nettosumma.
 • Kokonaissumma euroina: ALV:n huomioivaa kokonaissummaa ei ole saatavilla järjestelmäteknisistä syistä. Tiedot haetaan menotililtä tilinumeron perusteella ja menotilille kirjautuu vain nettosumma.
 • Toimittajanumero: Kirjanpitojärjestelmän käyttämä toimittajan tunniste.
 • Kumppaniyhtiö: Tytäryhtiön tai muun kumppanin yksilöivä tunniste.
 • Kumppaniyhtiö nimi: Yksilöivää tunnistetta vastaava selkokielinen nimi. Sarakkeen arvona "Ulkoinen", jos kyseessä ei ole kumppaniyhtiö.

Huom. Aineiston avulla on mahdollista tarkastella Tampereen kaupungin hankintoja. Aineistoa ei voi vertailla talousarvioon, koska aineisto sisältää vain ulkoisia ostoja; talousarviossa on mukana myös kaupungin sisäiset erät. Järjestelmäteknisistä syistä julkaistussa aineistossa on mukana myös investointihankinnat, jotka kirjataan käyttötaloustileille ja jotka kirjanpitojärjestelmä ns. purkaa taseeseen kirjauskauden vaihteessa. Aineistosta ei pysty päättelemään, onko kyse käyttötalous- vai investointimenosta.

Tampereen kaupungin tililuettelo ja tilien kirjausohje on liitteenä. Kirjausohje kertoo tarkemmin pääkirjatilien sisällöstä.

Tampereen kaupungin tulosyksikköhierarkia on erillisenä liitteenä. Tulosyksikköhierarkia kuvaa organisaatiorakennetta. Tulosyksikköhierarkiasta löytyvät myös tulosyksiköiden nimet.

Tietoja on luokiteltu aineiston käytön helpottamiseksi. Tiedot on julkaistu erikseen excel- ja csv-muodot sisältävinä zip-paketteina. CSV:ssä on käytössä UTF-8 merkistökoodaus.

Uusi aineisto julkaistaan jatkossa vuosittain aina tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

Aineistoon liittyvät lisätietopyynnöt käsitellään keskitetysti: ostolaskut@tampere.fi

Lisätietopyynnöt vaativat manuaalista käsittelyä, jonka seurauksena pyydämme rajaamaan kyselyt mahdollisimman tarkasti.

Tiedot on julkaistu erikseen excel- ja csv-muodot sisältävinä zip-paketteina. Excelissä käytetään rivimäärän takia XLSB-binäärimuotoa. CSV:ssä kentän erotin on pilkku, tekstin erotin on lainausmerkki, lukujen desimaalierotin on pilkku ja merkistökoodaus on UTF-8.

Lisätietoja talousdatasta: Tampereen kaupungin talousdata-avaukset - esitys (Speakerdeck) Open Data TRE meetup 3: Talousdata (Youtube)

Data and Resources

Additional information

Administrator Joonas Dukpa
Source Tilastokeskus
Published 10.08.2017
Updated 21.08.2017
Update frequency
More information
 1. http://speakerdeck.com/opendatatre/tampereen-kaupungin-talousdata-avaukset-jaakko-korkala
 2. https://www.youtube.com/watch?v=1kWa5X55UaU
Categories
Collections
Tags
Geographical coverage
Licence Creative Commons Attribution 4.0
How to reference Source: Tampereen kaupungin ostot. The maintainer of the dataset is Joonas Dukpa and the original author is Tilastokeskus. The dataset has been downloaded from Avoimen datan portaali service on 17.02.2020 under the license Creative Commons Attribution 4.0.

Licence

Creative Commons Attribution 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

OpennessSubscribe for dataset updates

comments powered by Disqus