Palvelu

Palvelu

Kaupungit keräävät ja tuottavat jatkuvasti suuria määriä dataa, joita hyödynnetään mm. palvelujen suunnittelussa ja tuotannossa, päätöksenteossa ja toiminnan arvioinnissa. Perinteisesti nämä datat ovat olleet vain kaupungin sisäisessä käytössä, mutta vuodesta 2011 alkaen pääkaupunkiseudun kaupungit ovat avanneet julkisia datojaan avoimena datana.

HRI:n 2 vuotta avointa julkista dataa -julkaisu

HRI:n julkaisema avoimen tiedon opas kertoo tiedon avaajien kokemuksista ja avoimen tiedon läpimurrosta julkishallinnossa.

Helsinki Region Infoshare (HRI) -palvelu on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteinen avoimen datan palvelu. Palvelusta löytyy pääkaupunkiseudun kaupunkeja ja koko seutua koskevaa tietoa kaikkien vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi. Tietoja voivat hyödyntää niin kansalaiset, kehittäjät, toimittajat, yritykset, yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset kuin kuntien päättäjät ja työntekijätkin.

Julkisen tiedon avaaminen lisää kansalaisten tietoa ja ymmärrystä asuinalueestaan ja sen kehityksestä, mikä puolestaan parantaa kansalaisaktiivisuuden edellytyksiä. Lisäksi avoin data voi synnyttää uusia palveluja ja liiketoimintaa sekä edistää tutkimusta ja kehitystoimintaa. Julkisen datan arvo kasvaa sen hyödyntämisen myötä.

Palvelussa on tarjolla muun muassa Helsingin seudun väestöä, taloutta, hyvinvointia, työllisyyttä ja liikkumista koskevaa tietoa. Tietoaineistoja voi vapaasti ladata itselleen ja hyödyntää haluamallaan tavalla esimerkiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, päätöksenteossa, visualisoinnissa, sovellusten kehittämisessä tai datajournalismissa. Avattuja tietoaineistoja on jo hyödynnetty monin eri tavoin. Hyödyntämisesimerkkeihin voi tutustua HRI:n sovellusgalleriassa.

HRI-palvelu toimii neljällä osa-alueella: tiedon tuottaminen, avaaminen, jakaminen ja hyödyntäminen. HRI:n pääasiallinen tehtävä on tukea tiedon tuottajia avaamisessa sekä edistää avattujen datojen hyödyntämistä viestimällä asiasta eri viestintäkanavia käyttäen.

Tavoitteet

Helsinki Region Infoshare muodostaa pääkaupunkiseudun kattavan perustietovarantojen ja -aineistojen omistajien verkoston. Sen osapuolet tuottavat, ylläpitävät, jakavat ja kehittävät verkoston tietovarantoja yhteistyössä sekä yhteisin pelisäännöin.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien julkisia tietovarantoja julkaistaan avoimena datana kaikkien saataville. Datat ovat HRI:n verkkopalvelusta helposti löydettävissä sekä maksutta ladattavissa ja hyödynnettävissä. Verkkopalvelun avulla myös rohkaistaan tiedon tuottajia ja käyttäjiä aiempaa tiiviimpään vuorovaikutukseen keskenään.

HRI toimii osana pääkaupunkiseudun kaupunkien normaalitoimintaa. Tietoa palvelun toimintamallista ja hyväksi koetuista käytännöistä jaetaan muille vapaasti hyödynnettäväksi.

Rahoitus, toteutus ja aikataulu

Palvelun rahoittavat Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. HRI:n alkutaipaletta tukivat Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra sekä valtiovarainministeriö kuntien yhteistoiminta-avustuksellaan.

HRI-palvelun ylin päättävä toimielin on pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokous. Palvelusta vastaavat rahoittajien ja toteuttajien muodostama ohjausryhmä. HRI:n operatiivisesta koordinoinnista vastaa Helsingin kaupungin kaupunginkanslia. HRI:n hankevaiheessa vuosina 2010-13 HRI:n projektisuunnittelu ja koordinointi olivat Forum Virium Helsingin vastuulla.

Helsinki Region Infosharea ryhdyttiin valmistelemaan vuoden 2010 alussa ja varsinainen suunnittelu käynnistyi kesäkuussa 2010. Verkkopalvelun ensimmäinen versio julkaistiin maaliskuussa 2011. Tämän jälkeen on avattu paljon erilaisia tietoaineistoja ja verkkopalvelun kehittämisessä on edetty käyttäjälähtöisesti testaamisen ja oppimisen kautta. Vuonna 2013 toiminnan painopisteenä oli avaamisen käytäntöjen vakiinnuttaminen kunnissa. Vuodesta 2014 alkaen tiedon avaaminen ja verkkopalvelun operointi jatkuvat osana kuntien normaalia toimintaa.

  • Joonas

    Test